Kursplan för

Programmering i C++
Programming in C++

EDA623, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA3, IEA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper i objektorienterad programmering i C++.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänt krävs godkända laborationer och inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA031, EDA350

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Studierektor, Studierektor-tekn@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/utbildning