Kursplan för

Arkitekturens teori och historia VI
The Theory and History of Architecture VI

ATHF05, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att samla ihop kunskaper och färdigheter från de tidigare kurserna i arkitekturens teori och historia och med Rom och dess långa historia som komplext exempel och fallstudie studera sambanden mellan samhälle, kultur och teknologi å ena sidan och stadsbyggandets och arkitekturens former å den andra. Kursen ska träna studenternas förmåga att på en utvecklad nivå diskutera arkitektur och arkitekturteori utifrån konkreta exempel och deras kontext. Samtidigt ska kursen genom exempel presenterade i gästföreläsningar förmedla den samtida arkitekturens och arkitektprofessionens arbetsfält och utmaningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av en förstudiedel som följs av en studieresa till Italien. Efter studieresan skrivs en uppsats som diskuterar, kontextualiserar och problematiserar ett konkret arkitekturverk eller en plats i Rom i förhållande till relevant teori. Kursen inleds med föreläsningar och litteraturseminarier som ger en bakgrund till Roms historiska och arkitektoniska utveckling samt kontakterna mellan Rom och Skandinavien. Vid den efterföljande studieresan till Italien (Rom) diskuteras de olika arkitektoniska aspekterna i samband med studiet av den historiska miljön.
Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och en obligatorisk studieresa till Italien (Rom) samt uppsatsskrivande. För godkänt krävs aktivt deltagande i samtliga moment.
Inom kursen introduceras också samtidsarkitektur i en rad föreläsningar och övningar.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För betyget godkänt krävs godkända övningar, seminarier och skrivuppgifter, ett aktivt deltagande på studieresan, övningar och seminarier, samt 80% närvaro på föreläsningar.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Mats Hultman, mats.hultman@arkitektur.lth.se