Kursplan för

Arkitekturens teori och historia V
The Theory and History of Architecture V

ATHF01, 7 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att öka deltagarnas förmåga till kritisk reflexion om arkitekturfrågor, för att även möjliggöra ett analytiskt förhållningssätt till arkitektprofessionen, samt att öka medvetenheten om byggnadsarvets betydelse för arkitektprofessionen. Detta sker främst genom att deltagarna tränas i att läsa, skriva och tala om arkitektur på ett teoretiskt medvetet och konstruktivt sätt. Avsikten är att studenterna skall tillägna sig begreppsliga redskap för att aktivt och kritiskt kunna ta del av aktuell debatt och vetenskaplig forskning. Studenterna skall också få övning i att på ett självständigt sätt uttrycka arkitekturteoretiska och -historiska resonemang i ord. Med exempel hämtade från arkitekturhsitorien ges en introduktion till frågor om sambandet mellan form och tektonik, estetik och hanteringen av förebilder, bevarande och förnyelse. Samtidigt ska kursen genom exempel presenterade i gästföreläsningar förmedla den samtida arkitekturens och arkitektprofessionens arbetsfält och utmaningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller en fördjupad orientering om hur begrepp som estetik/form/uttryck, teknik/tektonik/teknologi, användning/funktion/nytta/bruk, förändring/förnyelse/förvaltning/bevarande med flera använts genom historien, samt hur olika teorier behandlat sambandet mellan dem. Med historiska nyckelexempel som utgångspunkt diskuteras frågor om arkitektens kreativa designprocesser och arkitekturens tillkomstprocesser, förhållandet mellan befintliga och nya kvaliteter m.m. Inom kursen introduceras också samtidsarkitektur i en rad föreläsningar och övningar. I kursen ingår föreläsningar, seminarier, praktiska övningar och skrivuppgifter.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För betyget godkänt krävs godkända övningar, seminarier och skrivuppgifter, ett aktivt deltagande på övningar och seminarier, samt 80% närvaro på föreläsningar.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Mats Hultman, mats.hultman@arkitektur.lth.se