Kursplan för

Urban dynamik
Sustainable Urban Dynamics

ASBN31, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom hållbar stadsgestaltning.
Obligatorisk för: MSUD2
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studenternas färdigheter i att gestalta strategiska visioner för hållbara bebyggelsemiljöer. Detta sker främst genom att studenterna analyserar ett valt stadsområde som står inför ett förändringstryck och föreslår en strategi för omvandling samt redovisar denna strategi i form av ett avancerat gestaltningsförslag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består i en kvalificerad urban gestaltningsuppgift på en övergripande skalnivå. Kursens tema är strategisk stadsutveckling och det dominerande kursmomentet är en gestaltningsuppgift där studenten självständigt analyserar ett valt stadsområde som står inför ett förändringstryck och föreslår en strategi för omvandling, samt redovisar denna strategi i form av ett avancerat gestaltningsförslag. Kursens analys- och strategimoment stöds av det kunskapsinnehåll och den analytiska fördjupning som ges i kursen ASBN41 Urban dynamik – teorier och tendenser (7,5 hp) som läses parallellt.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning av projektuppgiften samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 25
Urvalskriterier: Intervju och bedömning av portfolio.
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ASBN30

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ass. professor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se
Övrig information: Denna kurs läses obligatoriskt tillsammans med den teoretiska fördjupningskursen ASBN41 Urban dynamik – teorier och tendenser (7,5 hp).