Kursplan för

Det nya stadslandskapet
Sustainable Urban Landscape

ASBN16, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom hållbar stadsgestaltning.
Obligatorisk för: MSUD1
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att fördjupa studentens kunskaper om och förståelse för landskapselement som utgångspunkt och föremål för gestaltning. Syftet är också att utveckla studentens avancerade färdigheter i att gestalta långsiktigt hållbara bebyggelsemiljöer med respekt för befintlig kulturmiljö och omgivande landskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens fokus är gestaltning i och av kultur- och naturlandskap. Det dominerande kursmomentet är en gestaltningsuppgift där studenterna föreslår ny bebyggelse i eller i anslutning till ett stort och sammanhängande landskapsrum. Kursen utmynnar i ett gestaltningsförslag för ett större landskapsrum med ett detaljstuderat tillägg i form av bebyggelse och/eller gröna strukturer och landskapselement. Kursens gestaltningsarbete stöds av det kunskapsinnehåll och den teoretiska fördjupning som ges i kursen ASBN11 Det nya stadslandskapet – teori och metod (7,5 hp) som läses parallellt.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning av projektuppgiften samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ASBN15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ass. professor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se
Övrig information: Denna kurs läses obligatoriskt tillsammans med den teoretiska fördjupningskursen ASBN11 Det nya stadslandskapet – teori och metod (7,5 hp). Dessa kurser läses lämpligen också tillsammans med kursen ASBN26 Landskapsarkitektur och trädgård (7,5 hp).