Kursplan för

Studio: arkitektur & landskap
Studio: Architecture & Landscape

ASBF15, 18 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Alternativobligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att stödja studenters lärande om den arkitektoniska gestaltningens teori och praktik, samt utveckla deras förmåga att gestalta byggnader i landskapssammanhang. Syftet är också att ge studenter möjlighet till fördjupad kunskap om arkitekturens och byggandets betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Det dominerande kursmomentet är en gestaltningsuppgift där studenten arbetar med en detaljerad gestaltning av en byggnad vars tektoniska och rumsliga utformning präglas av en stark relation till större eller mindre landskapsrum. Undervisningen behandlar grundläggande arkitektoniska aspekter som relationen mellan interiöra och exteriöra rum, utformning av byggda gränser, samt gestaltning av rum med olika karaktär och skala.

En studieresa vidgar studenternas referensramar och utvecklar deras förmåga att diskutera och analysera bebyggelsens relation till de gröna rummens kvaliteter och egenskaper. Speciellt fokus läggs på att studera relationen mellan byggnad och landskap vid olika skalförhållanden – från den lilla bostadens kontakt med sin trädgård till bebyggelse i randen av stora landskapsrum.

Undervisningen bedrivs i första hand i studioform med handledning vid ritbordet. Studenternas kunskapsinhämtning och förmåga att på ett strukturerat och insiktsfullt sätt tala om arkitektur, landskap och trädgård stöds av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ass. professor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se