Kursplan för

Arkitekturhistoria IV – den romerska arkitekturens historia
History of Architecture IV - The History of Roman Architecture

AHIF05, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge en fördjupad bild av Roms grundläggande arkitekturhistoriska betydelse för Centraleuropa och Skandinavien.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av en föreläsningsdel som följs av en studieresa till Italien. Kursen inleds med tre föreläsningar som ger en bakgrund till Roms historiska och arkitektoniska utveckling samt kontakterna mellan Rom och Skandinavien. Vid den efterföljande studieresan till Italien (Rom) diskuteras de olika estetiska kriterierna i samband med studiet av den historiska miljön.

Undervisning sker genom föreläsningar och en obligatorisk studieresa till Italien (Rom). För godkänt krävs aktivt deltagande i samtliga moment.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt krävs närvaro på 80% av föreläsningarna samt deltagande i studieresan och en aktiv medverkan i diskussionerna.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AHI010

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: docent Thorbjörn Laike, thorbjorn.laike@mpe.lth.se
Hemsida: http://www.arkitekturhistoria.lth.se
Övrig information: Kursen utgör en fördjupning i arkitekturhistoria och innehåller en obligatorisk studieresa till Italien.