Kursplan för

Arkitekturhistoria II
History of Architecture II

AHIA05, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger en översikt i svensk och europeisk arkitektur- och trädgårdshistoria från antiken fram till 1800, med tonvikt lagd på ett europeiskt perspektiv.

Syftet är att ge studenterna en historisk medvetenhet och en referensram inom arkitekturhistorien, användbar såväl vid deras projekterande verksamhet som i diskussioner och kulturella kontakter med omvärlden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Struktur
Kursen består av en föreläsningsserie som sträcker sig över hela höstterminen. En övning finns inlagd i trädgårdsdelen, samt för ettorna en inledande exkursion till Danmark.

Beskrivning
Kursen inleds för ettorna med en exkursion till Frilandsmuseet i Brede, Köpenhamn, för att studera äldre nordisk träbyggnadsteknik, följt av en föreläsning om äldre stenbyggnadsteknik. Därefter tar den gemensamma föreläsningsserien för ettor och tvåor tar vid. Denna behandlar arkitekturhistorien och trädgårdskonstens historia från antiken fram till industrialismen, alltså c:a 1800. I trädgårdsdelen finns en projekteringsövning inlagd.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Undervisning sker till övervägande del i föreläsningsform. En exkursion ingår för ettorna, samt en projekteringsuppgift för alla. Examination sker i form av skriftlig tentamen i trädgårdsdelen respektive arkitekturhistoriedelen efter respektive kursavsnitt. I kursen ges betygen Godkänt eller Underkänt. För att få betyget godkänt krävs närvaro på övningarna och godkänd skriftlig tentamen. Närvaro på 80% av schemalagd undervisningstid är också ett krav.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AHI021

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Anna Maria Blennow, Anna-Maria.Blennow@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursen ges vartannat år för studenterna i både första och andra årskurserna. Kursen ges nästa gång ht 2012.