Kursplan för

Arkitekturhistoria I
History of Architecture I

AHIA01, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger en översikt i svensk och europeisk arkitektur- och trädgårdshistoria från företrädesvis modern tid.

Syftet är att ge studenterna en historisk medvetenhet och en referensram inom arkitekturhistorien, användbar såväl vid deras projekterande verksamhet som i diskussioner och kulturella kontakter med omvärlden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Struktur
Kursen består av en föreläsningsserie som sträcker sig över hela höstterminen. En övning finns inlagd i trädgårdsdelen, samt för ettorna en inledande exkursion till Danmark.

Beskrivning
Kursen inleds för ettorna med en exkursion till Frilandsmuseet i Brede, Köpenhamn, för att studera äldre nordisk träbyggnadsteknik, följt av en föreläsning om äldre stenbyggnadsteknik. Därefter en introduktion till den äldre arkitekturhistorien (som tvåorna redan läst) innan den gemensamma föreläsningsserien för ettor och tvåor tar vid. Denna behandlar arkitekturhistorien och trädgårdskonstens historia från industrialismen, alltså c:a 1800, fram till nutid. I trädgårdsdelen finns en projekteringsövning inlagd.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt krävs närvaro på övningarna och godkänd skriftlig tentamen. Närvaro på 80% av schemalagd undervisningstid är också ett krav.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AHI011

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Anna Maria Blennow, Anna-Maria.Blennow@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursen ges vartannat år för studenter i både första och andra årskurserna.