Kursplan för

Energianvändning och termisk komfort i byggnader
Energy Use and Thermal Comfort in Buildings

AEBF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MEMB1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att introducera centrala koncept för utformning av energi- och miljöeffektiva byggnader med mycket låg energianvändning eller med nollenergilösningar, i kalla klimat. Kursen ger en överblick över de parametrar som beskriver prestanda och målsättningar för byggnader samt ger en fördjupning av väsentliga klimatparametrar.

Kursen syftar också till att ge förståelse för och övning i strategier och metoder som syftar till låg energianvändning och hög termisk komfort i byggnader. Syftet är även att ge en förståelse för möjligheter och begränsningar att uppnå energi- och miljöeffektiva byggnader.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen inleds med en översikt av målen för programmet med ett globalt perspektiv på miljöaspekter, energibehov och naturresurser, direktiv och mål, policy, incitament samt fuktsäkerhetsarbete (tillsammans med VBFN15, Moisture Safety Design, första veckan).

Kursen fortsätter med föreläsningar och övningar om strategier och metoder för låg energianvändning och hög termisk komfort i byggnader. Teman som tas upp är krav gällande energiprestanda och termisk komfort, grunder i värmeöverföring, termiska komfortparametrar, klimatskalets prestanda, energibalans i byggnader, grundläggande termiska beräkningar och simuleringar. Olika lågenergikoncept diskuteras och exemplifieras genom vunna erfarenheter från befintliga byggnader, för att ge en förståelse för möjligheter och begränsningar för energi- och miljöeffektiva byggnader.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Slutbetyg baseras till 80% på tentamensresultat och till 20% på utförande relaterat till övningar och föreläsningar.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Övningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Examination baserad på skriftlig rapport enligt givna specifikationer. Delmomentet omfattar: Övningsuppgift i 2 delar: 1) Beräkning av energibehov baserat på förenklad stationär metod. 2) Beräkning av energibehov och termisk komfort med dynamiskt simuleringsprogram.
Kod: 0212. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Examination baserad på den skriftliga tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig examination av hela kursen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Marie-Claude Dubois, marie-claude.dubois@ebd.lth.se
Kursansvarig: Maria Wall, maria.wall@ebd.lth.se
Hemsida: http://www.ebd.lth.se/master