Kursplan för

Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer
Model based design for architects and engineers

ADP600, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Valfri för: IBYA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ges på distans över Internet. Den bygger på genomförande, inlämning och bedömning av tolv övningsuppgifter. Genom att lösa uppgifterna kan studenten visa prov på sin förmåga enligt kraven ovan, exempelvis genom:

Modellering av flervåningshus och administration av dess standard element, biblioteksdelar, bibliotek, lager, mm.

Visualisering med bilder och animeringar

Skapande av huvudritningar i skala 1:100

Utformning av datorpresentation av projektet

Uppgifterna, övrig instruktion och information finns beskrivna och tillgängliga på kursens hemsida på Internet som byggt i Luvit, en miljö som byggts för distanskurser inom Lunds Universitet.

Studium av ”State of the Art” i aktuella papers mm på Internet.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: 100 % godkända övningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Andra årskursen Byggteknik med arkitektur
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anders Ekholm, Anders.Ekholm@caad.lth.se
Lärare: Fredrik Wikberg, Fredrik.Wikberg@caad.lth.se
Hemsida: http://www.caad.lth.se/utbildning/grundutbildning/adp600%2C_modellbaserad_projektering/
Övrig information: Kursen ges på distans över Internet.