Kursplan för

Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel
Modernistic Architecture - Renewal, Theory

ABVN06, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet är att den studerande skall uppnå färdigheter inom om- och tillbyggnad av modernismens arkitektur. Studerande skall ingående kunna kunna diskutera och analysera kvaliteter i utformning av förnyelse inom modernismens arkitektur.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara system, material- och konstruktioner är egenskaper som sätts i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Studenten skall kunna diskutera med utgångspunkt i myndigheternas varsamhetskrav vid ändring och förnyelse av en byggnad eller en hel bebyggeslemiljö. Studenten skall kunna tillämpa en helhetssyn på byggnaden och ändringsprocessen med hänsyn till: hälsa, miljö, klimat, säkerhet, tillgänglighet.

Kursinnehåll

Kursen behandlar kulturhistorisk värdefull bebyggelse från modernismen. I kursen ges kunskap, träning och förståelse om utformning i mötet mellan ny och gammal arkitektur. Särskilt fokuseras på byggnadernas funktion, konstruktion, system, byggmaterial, dess förvaltning och förnyelse. Vidare genomgås aktuell lagstiftning, krav på varsamhet och processer i ombyggnad.

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara egenskaper i förnyelse behandlas.

Fördjupningskursen innehåller följande delar:

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: I kursen görs fortlöpande återkoppling av kunskapsnivån hos den enskilde studenten genom sk delinlämningar åtföljda av delgenomgångar. Studierna avslutas med en samlad gemensam examination varvid studentens hela arbete presenteras i ett paper. För godkänd kurs krävs 80% obligatorisk närvaro vid föreläsningar och studiebesök samt aktivt deltagande vid delgenomgångar och slutexamination. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ABVN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se
Hemsida: http://www.bv.lth.se
Övrig information: Kursen är obligatorisk del i "Modernismens Arkitektur, -förnyelse, projekt" 18hp, men är även öppen för andra behöriga studenter.