Kursplan för

Modernismens arkitektur - förnyelse
Modernistic Architecture - Renewal

ABVN02, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet är att den studerande skall uppnå färdigheter att projektera om- och tillbyggnad av modernismens arkitektur. Studerande skall ingående kunna diskutera och analysera kvaliteter i utformning av förnyelse inom modernismens arkitektur samt utveckla kompetens att bevara och förnya modernismens kulturarv genom hela processen och uppnå färdigheter inom projektering inom fältet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara konstruktioner är egenskaper som ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Kursinnehåll

Kursen behandlar kulturhistorisk värdefull bebyggelse från modernismen. I kursen ges kunskap, träning och förståelse om utformning i mötet mellan ny och gammal arkitektur. Särskilt fokuseras på byggnadernas funktion, konstruktion, byggmaterial, dess förvaltning och förnyelse. Träning ges i om hur byggnader anpassas till samtidens krav på funktion, teknisk utrustning, formgivning och tillgänglighet för funktionshindrade. Vidare genomgås aktuell lagstiftning, krav på varsamhet och processer i ombyggnad.

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara konstruktioner är egenskaper som ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Fördjupningskursen innehåller följande delar:

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: I kursen görs fortlöpande återkoppling av kunskapsnivån hos den enskilde studenten genom sk delinlämningar åtföljda av delgenomgångar. Studierna avslutas med en samlad gemensam examination sk kritik varvid studentens hela projekt presenteras i ord, ritning och bild. För godkänd kurs krävs 80% obligatorisk närvaro vid föreläsningar och studiebesök samt aktivt deltagande vid delgenomgångar och slutexamination.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ABVN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se
Hemsida: http://www.bv.lth.se
Övrig information: Till denna kurs tillkommer obligatoriskt kursen "Modernismens Arkitektur, -förnyelse, teoridel" 6hp.