Kursplan för

Arkitektur- och byggteknikhistoria
History of Architecture and Civil Engineering

ABV610, 6 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 4
Beslutsdatum: 2012-02-14

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYA1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att förmedla grundkunskaper i västerlänsk, europeisk och nordisk arkitekturhistoria från antiken fram till modern tid med särskild betoning på samspelet mellan form och tektonik. Målet är även att belysa byggnadernas särdrag, material och hantverk samt byggnadsarvets förvaltning, bevarande och förnyelsefrågor. Kursens Afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment på en byggarbetsplats.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar arkitekturens historiska utveckling genom fokusering på representativa ”highlights”. Dessa exempel behandlas med utgångspunkt i gestaltnings-, stil- och teknikaspekter. Byggnadernas material och hantverk studeras genom behandling av byggnadens olika delar. Byggnadsbeståndets förvaltning och förnyelse berörs liksom de tekniska principer som tillämpas i modern restaurering och förvaltning.

Kursens tyngdpunkt vilar på utvecklingen av den europeiska arkitekturen, det svenska och skånsk/danska byggnadssätten. Såväl det offentliga byggandet, elitarkitekturen som det folkliga byggandet berörs. Byggteknikens utveckling och inverkan på arkitektonisk gestaltning studeras särskilt.

Bebyggelsevården presenterar byggnadsarvet, dess bevarande och förnyelsefrågor. Kulturhistoriska värderingsgrunder studeras liksom den äldre bebyggelsens särskilda byggteknik. Principer för restaurering och förnyelse berörs genom exempel.

En exkursion planeras till arkitektoniska ”highlights” med seminariediskussioner inför dessa byggnadsobjekt.

Kursens afu-del består av en veckas studiebesök i mindre grupper. Besöken på byggarbetsplatserna följs upp av ett seminarium.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete, minst 80 % närvaro vid föreläsningar och studiebesök samt godkänd Afu. Kursen avslutas med en gemensam genomgång där studenten i ord, bild och skisser presenterar sitt projekt.

Delmoment
Kod: 0104. Benämning: Arkitektur- och byggteknikhistoria.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG.
Kod: 0204. Benämning: Arbetslivsförankrad utbildning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Kerstin Barup, kerstin.barup@byggark.lth.se
Hemsida: http://www.bv.lth.se