Kursplan för

Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad II
An Outline of Scandinavian Architecture and Urbanism II

ABFN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens mål är att ge studenten en förståelse för och grundläggande kunskap om idéer, form, tradition och utveckling i skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad. .

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

· ha förmåga till kritiskt tänkande

· ha förmåga att argumentera och övertyga

· kunna arbeta individuellt och i grupp

· förstå och recensera funktionella, tekniska och estetiska kvalitéer i den skandinaviska arkitekturen.

· analysera befintliga kvaliteter i arkitektur och ge förslag i ord och ritning på åtgärder som utvecklar och förbättrar dessa kvaliteter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen förmedlar kunskap om skandinavisk arkitektur och stadsbyggande, som belyses genom representativa nyckelobjekt och -arkitekter. Kursens första del består av föreläsningar och seminarier samt exkursioner i Skandinavien. Den andra delen innehåller självstudier och en uppgift att analysera och ge förslag till förbättringar i ord och bild för utveckling av en existerande bebyggelsemiljö.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs 80% obligatorisk närvaro vid föreläsningar, seminarier och studiebesök samt ett aktivt deltagande vid slutgenomgång där studentens projekt presenteras i ord, ritning och bild.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ABF115

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se
Kursansvarig: Professor Kerstin Barup, kerstin.barup@byggark.lth.se
Hemsida: http://www.bv.lth.se
Övrig information: Kursen ges för arkitektutbildningens internationella utbytesstudenter och för ordinarie LTH-studenter i arkitekturprogrammet.