Kursplan för

Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I
An Outline of Scandinavian Architecture and Urbanism I

ABFF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens mål är att ge studenten en förståelse för och grundläggande kunskap om den skandinaviska arkitekturens form, traditioner och utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha grundläggande kunskaper i europeisk arkitektur och stadsbyggande, huvudsakligen inom arkitekturhistoriens representativa nyckelobjekt.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förmåga till kritiskt tänkande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna förstå och diskutera analyser av viktiga arkitektoniska egenskaper i byggnad.

evaluera och analysera viktiga kvaliteter i arkitektur.

Kursinnehåll

Kursen förmedlar kunskap om skandinavisk arkitektur och stadsbyggande, som belyses genom representativa nyckelobjekt och -arkitekter. Kursens första del består av föreläsningar och seminarier samt exkursioner i Skandinavien. Den andra delen innehåller självstudier och en uppgift att analysera signifikant skandinavisk arkitektur.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs 80% obligatorisk närvaro vid föreläsningar, seminarier och studiebesök samt ett aktivt deltagande vid slutgenomgång där studentens projekt presenteras i ord, ritning och bild.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ABF111

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Mats Edström, mats.edstrom@byggark.lth.se
Kursansvarig: Professor Kerstin Barup, kerstin.barup@byggark.lth.se
Hemsida: http://www.bv.lth.se
Övrig information: Kursen ges både för arkitektutbildningens internationella utbytesstudenter som för våra ordinarie arkitektstudenter.