Kursplan för

Arkitektur för ingenjörer
Architecture for Engineers

ABF061, 6 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-25

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

För att ingenjörer och arkitekter skall kunna samarbeta och kommunicera på ett bra sätt i byggprocessen behöver de ha insikt i varandras arbetsfält. Kursens syfte är att ge kunskap om och förståelse för arkitektens arbetssätt och verksamhetsområden. Den skall även ge en kort historisk tillbakablick på arkitekturutveckling och bostadsbyggande från 1900-talets början fram till idag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Arkitekters avsikter och utgångspunkter vid projektering och byggande presenteras. I föreläsningar, seminarier och övningar beskrivs och analyseras de kvaliteter som arkitekter vill uppnå i byggnader. Korta introduktioner ges till några av arkitektens ”verktyg” – skissande, modellbygge och programarbete. Under en guidad stadsvandring i Lund besöks offentliga byggnader som byggts under det senaste decenniet. Alternativt görs en studieresa till nybyggda bostadsområden och offentliga byggnader i sydvästra Skåne. I kursen ingår även två övningsuppgifter – att bygga modeller av arkitekturhistoriskt intressanta byggnader (berömda arkitekters villor) och att utforma en bostad, ett ”drömhus”, på en fiktiv plats.

Kursens examination

Betygsskala: TH
Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro vid 80 % av undervisningstillfällena, godkända övningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarier.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Avklarad civilingenjörsutbildning V åk 2.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Elisabeth Dalholm Hornyánsky, Elisabeth.Dalholm@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se