Kursplan för

Klimatsmart arkitektur och urban design
Climate Smart Architecture and Urban Design

ABAN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4, MSUD1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenter möjlighet till fördjupad kunskap om hur genomtänkt utformning av bebyggelse kan minimera städers klimatpåverkan. Den syftar också till att stödja studenternas lärande om hur städers mikroklimat i olika klimattyper påverkas av stadsstruktur, grönska, orientering etc. Vidare är syftet att belysa människors attityder och beteenden i relation till klimat och energifrågor.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar samspelet mellan den byggda miljön och klimatfrågor på mikro- och makronivå samt dess relation till urban produktion och användning av energi. Den belyser och utvecklar i kreativa uppgifter potentialen för användning av förnybar energi som sol- och vindkraft i urbana områden. Kursen berör också problematiken kring urbana transporter. Studenterna utforskar med arkitektens verktyg hur stadens utformning i stort och smått kan minimera klimatpåverkan från urbana transporter och stödja hållbara färdmedelsval.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända projektuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier och andra schemalagda aktiviteter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ABA002

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Erik Johansson, erik.johansson@hdm.lth.se
Kursansvarig: Bitr. univ.lektor Catharina Sternudd och, catharina.sternudd@arkitektur.lth.se
Hemsida: http://www.hdm.lth.se
Övrig information: Kursen rekommenderas för mastersprogrammet Sustainable Urban Design.