Kursplan för

Arkitektur i material och detalj I
Architecture in Material and Detail I

AAKN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna fördjupad kunskap om arkitekturen som dialog mellan gestaltning, material och teknik. Studenterna ska lära sig att arbeta med rummets tektonik genom att se helheten i byggandets konstruktion och material tillsammans med dess symboliska, representativa eller andra värden. De ska träna processen att sammangjuta arkitektur genom konstnärlig behandling av material och teknik. Undervisningen syftar också till att ge studenterna fördjupad kunskap och medvetenhet om material och teknik från olika tider i arkitekturen för en modern tillämpning som inte att vänder ryggen mot äldre kunskap.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• visa kunskap om sambanden mellan arkitektur, teknik och material samt tillämpning i gestaltning i ett modernt perspektiv mot en historisk bakgrund.

• vara väl förtrogen med den konstnärliga gestaltningsprocessen mot arkitektur och rum som detalj och helhet

• visa förståelse för avancerad konstruktion av arkitektur ur ett arkitektperspektiv

• vara orienterad om aktuella och historiska material och tekniker

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att analysera befintliga byggnadsverk ur tektonisk synvinkel

• kunna samla in kunskap för att själv skissa på en byggnad med fokus på material och detaljer

• kunna tektoniskt och rumsligt gestalta samt visa och beskriva en byggnad i modeller och text

• visa förmåga att muntligt, skriftligt och visuellt kommunicera sin arbetsprocess och –resultat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• visa ett kritiskt, självständigt och kreativt förhållningssätt i arbetsprocessen där såväl konstnärliga som material- och teknikmässiga delar ingår

• visa förmåga att värdera arkitektur ur ett helhetsperspektiv

Kursinnehåll

Kursen är kunskapsinriktad mot modernismens byggnadstektonik. Övningsuppgifterna är både analyserande och utvecklingsinriktade. Kursens innehåll bygger på tidigare baskunskaper med större komplexitet, bredare och djupare studier av material och teknik samt mer avancerade strukturer.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända övningar och inlämningsuppgifter samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och gruppgenomgångar.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: AAK170

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: universitetslektor Bernt Nilsson, bernt.nilsson@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursen ”Arkitektur i material och detalj I” skiljer sig från ”Arkitektur i material och detalj II” genom olika fokus.