Kursplan för

Stadsrum - husrum I, teoretisk fördjupning
City Space - Dwelling Space I, Theoretical Deepening

AAKN06, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att genom teoristudier relaterade till vår byggda miljö få en förståelse för hur teori och praktik är ömsesidigt beroende. Teoristudierna berör frågor om rumsrelationer, konstruktion, material, mått, skala osv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Studierna fokuserar på arkitektoniska rumsfrågor och byggnaders tektoniska egenskaper relaterade till särskilda frågeställningar och teman aktuella i den kopplade kursen Stadsrum – Husrum 1. Kursen är uppbyggd med föreläsningar och litteraturstudier som berör olika synsätt och teoribildningar. Till dessa är studieresor med aktivt förberedande och deltagande kopplade.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i alla moment som föreläsningar, seminarier och övningar. Godkända uppsatser och inlämningsuppgifter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: AAKN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: universitetslektor Bernt Nilsson, bernt.nilsson@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursen är obligatorisk del i projektet Stadsrum - Husrum I, men är även öppen för andra behöriga studenter.