Kursplan för

Stadsrum - husrum I
City Space - Dwelling Space I

AAKN02, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Ett av projektets syften är att förmedla och bygga vidare på en kunskapsmässig grund som är gemensam för all arkitektur. Den berör frågor om rumsrelationer, konstruktion, ljus, material, mått, skala osv.

Det andra är att utveckla specifika avsikter bakom arkitekturskapandet. Avsikter som har sin grund i en bred avläsning av samhälleliga rumsliga behov och att dessa kommer till fysiskt, arkitektoniskt uttryck.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Projektet består av en gestaltningsuppgift i ett urbant eller suburbant sammanhang.

Arbetet vägleds av en programförklaring med frågeställningar och teman som är relevanta för såväl det totala sammanhanget som för arkitekturprojektering generellt.

Frågor på olika skalnivåer behandlas. Byggnadsstrukturens relation till klimat och topografi skall hanteras med samma omsorg som byggnadens form och detaljering.

Kontinuerlig kritik ges vid ritbord i grupp och som stöd för projekteringsarbetet hålles föreläsningar, seminarier och studieresor (se obl. kopplad teoretisk fördjupning).

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Aktivt deltagande vid alla moment som studioarbete, genomgångar, föreläsningar och seminarier.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: AAK165, AAKN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: universitetslektor Bernt Nilsson, bernt.nilsson@arkitektur.lth.se
Övrig information: Till denna kurs tillkommer obligatoriskt kursen Stadsrum -Husrum I, teoretisk fördjupning, 7,5 hp.