Kursplan för

Studio: Stadsrum – husrum
Studio City Space – Dwelling Space

AAKF05, 18 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Alternativobligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att genom projektering i komplexa miljöer ge studenten kunskap om allmänna arkitekturfenomen och utveckla färdigheter att agera i specifika fysiska, sociala och rumsliga sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Projektet består i en gestaltningsuppgift i ett befintligt urbant sammanhang.

Studenten stimuleras till referensstudier av arkitekturobjekt, teori och miljöer med särskild betydelse för det aktuella projektet.

Arbetet vägleds av en programförklaring med frågeställningar, problematik och teman som är relevanta för så väl det lokala sammanhanget som för arkitekturprojektering generellt.

Frågor på alla skalnivåer behandlas i projektarbete. Övergripande byggnadsstrukturer, klimat och topografi skall hanteras med samma omsorg som byggnadens uttryck, form och detaljering. Kontinuerlig kritik ges vid ritbord i grupp och som stöd för projekteringsarbetet hålles föreläsningar, seminarier och studieresor.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Aktivt deltagande vid alla moment som seminarier, genomgångar och föreläsningar. Godkänd slutinlämning och utställning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 10 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: AAK161

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: universitetslektor Bernt Nilsson, bernt.nilsson@arkitektur.lth.se