Kursplan för

Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö
Sustainable Technology in the Built Environment

AAHF01, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall stödja studentens förmåga att kritiskt granska samtida stadsplanering och byggnadsutformning utifrån ett långsiktigt hållbart samhällsperspektiv, samtidigt som den skall ge medel och metoder för agerande inför framtiden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är komplementär till kurserna Stadsbyggandets grunder samt Hållbar Arkitektonisk gestaltning. Föreläsningar och seminarier förmedlar kunskap om stadens infrastruktur och byggnadens tekniska installationer samt konstruktion, samtliga ur ett hållbarhetsperspektiv. En slutredovisning i formen av text samt schematiska diagram över givna problemställningar utförs i grupp. Parallellt bedrivs litteraturstudier.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80% aktiv närvaro vid seminarier, studiebesök och föreläsningar. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: universitetslektor Tomas Tägil, tomas.tagil@arkitektur.lth.se