Kursplan för

Arkitektens redskap
The Architect´s Tools

AAHA60, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen utgör en sammankopplad grund inför ateljéundervisningens fyra baskurser och syftar till att studenterna ska lära sig att använda arkitektens redskap med korrekt ritteknik och modellbygge, begrepp och termer och kunna tillämpa dessa kunskaper i en liten och enkel byggnad. Kursen ska grundläggande ge de färdigheter som krävs för att gå vidare till nästa steg i baskursen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

individuellt men med stöd av lärare kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Studenterna är indelade i fyra ateljéer men läser enligt gemensamt schema.

Kursen är inriktad på att studenterna ska introduceras till arkitektens verktyg och hur dessa kan utnyttjas för att gestalta arkitektoniska idéer. Det är starkt fokus på ritteknik där studenterna lär sig att rita korrekt och tydligt så att de som ritas representerar fysiska egenskaper. Rittekniska aspekter tas upp i samtliga övningar under kursen där så är möjligt. Studenterna ska också lära sig andra verktyg på ett grundläggande sätt, t ex skissmetoden, modellbygge, teckning och bildsammanställning. Studenterna får träna arkitektens verktyg på olika sätt, fokus varieras i olika övningar så att ritandet både kan göras för att kreativt driva en enkel arkitektonisk idé och för att korrekt och tydligt kommunicera idéer. Några övningar inriktar sig också på modellbygge, både i papp och i trä. Studenterna ska känna till att modell kan användas både som skissredskap och för att kommunicera arkitektoniska idéer i tre dimensioner.

Efter ett antal mindre övningar i arkitektens redskap får studenterna rita en liten enkel byggnad som samspelar med en given kontext såväl rumsligt, formmässigt och idémässigt. Denna byggnad ska presenteras i ritningar och modell så att erhållna kunskaper i ritteknik och modellbygge visas.

Undervisning sker genom föreläsningar, projektuppgifter, övningsuppgifter, seminarier, workshops och skriftliga uppgifter. Huvudvikten läggs på att studenterna ska utföra och presentera uppgifter i form av ritningar, modeller, skisser, bild, skrift eller andra relevanta media. Kursens alla uppgifter ska vid terminens slut sammanställas i en så kallad portfölj som ligger till grund vid ett enskilt pedagogiskt utvecklingssamtal med respektive ateljéföreståndare.

Kursen ges varje år för studenter i första årskursen och är en introduktion till de efterföljande baskurserna i arkitektur som ges under första och andra året. Studenterna ska hinna lära sig de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna följa den andra delkursen under terminen då studenterna från första och andra årskursen läser blandat.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt måste alla inlämningskrav vara uppfyllda, alla projekt och övningar vara inlämnade, godkända och sammanställda i en terminsportfölj. Dessutom måste studenten ha godkända resultat på workshops, samt ha minst 80 % närvaro på föreläsningar och schemalagd övningstid med assistenter på ritsal. Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Projektuppgifter ska lämnas in i förväg före examinationen och kommer att examineras vid ett kritiktillfälle där studenten först presenterar sitt projekt muntligt inför studentgruppen och därefter diskuteras projektet av en bedömningsgrupp. Studenten får vid bedömningstillfället eller senast tre dagar efter meddelat om projektet är godkänt eller underkänt. Om projekt inte godkänns har studenten rätt att få förnyad examination efter kompletteringar eller omarbetningar av projektet. Examinatorn ska meddela studenten vad som krävs för att få betyget godkänt. Mindre övningar kan examineras i t ex seminarieform, enskilt samtal eller skriftlig bedömning.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AAH141

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: univ.lektor Tomas Tägil, univ.lektor Mats Hultman arkitekt Nina Aronsen, arkitekt Tina-Henriette Kristiansen, se under "övrigt"
Kursansvarig: senior lecturer Tomas Tägil, senior lecturer Mats Hultman, architect Nina Aronsen, architect Tina-Henriette Kristiansen, see "further information"
Hemsida: http://www.ateljeerna.lth.se/utbildning/
Övrig information: Mats.hultman@arkitektur.lth.se, tomas.tagil@arkitektur.lth.se, nina.aronsen@arkitektur.lth.se, tina-henriette.kristiansen@arkitektur.lth.se.