Kursplan för

Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning
Architectural Education at Workplace

AAH150, 30 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en bild av arkitektens professionella förutsättningar och möjligheter inom den del av arbetslivet som vald organisation/arbetsplats representerar under realistiska förutsättningar och som svarar mot individens kapacitet och förmåga på aktuell plats. Förutom inblick och deltagande i det dagliga arbetet ska studenten också få möjlighet att resonera med professionellt verksamma personer som i rimlig omfattning också ska handleda och stödja studenterna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

efter genomgången kurs individuellt och självständigt med stöd av extern handledare kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

efter genomgången kurs individuellt och självständigt med stöd av extern handledare kunna:

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

efter genomgången kurs individuellt och självständigt med stöd av extern handledare kunna:

Kursinnehåll

Kursen består av två delar enligt följande:

Arbetsplatsförlagd utbildningsdel, 24 högskolepoäng
Kursmomentet ska ge insikt i hur man professionellt hanterar verkliga problemställningar och situationer som en arkitekt ställs inför. Kursen innebär en nära kontakt med minst en organisation som agerar inom ramen för arkitektverksamhet i en vidare bemärkelse och innebär även att studenten själv aktivt ska delta i det dagliga arbetets alla delar. Den externa organisationen ska tillhandahålla en namngiven handledare för hela perioden. Handledaren ska avsätta nödvändig tid för att stödja studentens arbete.

Teoretisk reflektion/uppsats och seminarium, 6 högskolepoäng
Kursmomentet innebär att studenten ska skriva en teoretisk, reflekterande uppsats utifrån de erfarenheter som gjorts i samband med den arbetsförlagda kursdelen. Uppsatsen ska skrivas i rapportform och ska behandla yrkeslivet och de personliga erfarenheterna såväl som projektspecifika reflektioner.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Undervisning sker i form av handledd praktik på vald arbetsplats. Dessutom ska en uppsats/rapport skrivas självständigt efter praktikens avslutande. För att godkännas på praktikdelen ska studenten genomföra minst 16 veckors arbetsplatsförlagt praktikarbete. Handledaren ska efter genomförd praktikperiod styrka närvaro och godkänd aktiv medverkan på arbetsplatsen under perioden. Vid sjukdom ska kursansvarig meddelas. Denne ska också avgöra om frånvaroperioden är skälig i proportion till praktiktidens längd. För att godkännas på uppsatsdelen ska en godkänd teoretisk/reflekterande uppsats presenteras på ett seminarium som ordnas av kursansvarig ca 3 gånger per år. Uppsatsen ska skickas till kursansvarig senast 1 vecka före seminariet äger rum. Närvaro och aktiv medverkan på seminariet är obligatoriskt. Inför seminariet ska deltagarna läsa de andra kursdeltagarnas uppsatser så att diskussionen kan ta upp generella viktiga frågor. Betyg: I kursen ges betygen Godkänt eller Underkänt. För att få betyget godkänt måste examinationskraven ovan vara uppfyllda.

Delmoment
Kod: 0109. Benämning: Arbetsplatsförlagd utbildningsdel.
Antal högskolepoäng: 24. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Undervisning sker i form av handledd praktik på vald arbetsplats. För att godkännas på praktikdelen ska studenten genomföra minst 16 veckors arbetsplatsförlagd praktikarbete. Handledaren ska efter genomförd praktikperiod styrka närvaro och godkänd aktiv medverkan på arbetsplatsen under perioden. Vid sjukdom ska kursansvarig meddelas. Denne ska också avgöra om frånvaroperioden är skälig i proportion till praktiktidens längd. Delmomentet omfattar: Kursmomentet ska ge insikt i hur man professionellt hanterar verkliga problemställningar och situationer som en arkitekt ställs inför. Kursen innebär en nära kontakt med minst en organisation som agerar inom ramen för arkitektverksamhet i en vidare bemärkelse och innebär även att studenten själv aktivt ska delta i det dagliga arbetets alla delar. Den externa organisationen ska tillhandahålla en namngiven handledare för hela perioden. Handledaren ska avsätta nödvändig tid för att stödja studentens arbete.
Kod: 0209. Benämning: Teoretisk del; uppsats och seminarium.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För att godkännas på uppsatsdelen ska en godkänd teoretisk/reflekterande uppsats presenteras på ett seminarium som ordnas av kursansvarig ca 3 gånger per år. Särskilda föreskrifter för uppsatsen finns på utbildningens hemsida. Uppsatsen ska skickas till kursansvarig senast 1 vecka före seminariet äger rum. Närvaro och aktiv medverkan på seminariet är obligatoriskt. Inför seminariet ska deltagarna läsa de andra kursdeltagarnas uppsatser så att diskussionen kan ta upp generella och viktiga frågor. Delmomentet omfattar: Kursmomentet innebär att studenten ska skriva en teoretisk, reflekterande uppsats utifrån de erfarenheter som gjorts i samband med den arbetsförlagda kursdelen. Uppsatsen ska skrivas i rapportform och ska behandla yrkeslivet och de personliga erfarenheterna såväl som projektspecifika reflektioner.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: univ.lektor Tomas Tägil, tomas.tagil@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursen kan inte tillgodoräknas i efterhand. Särskilda regler och anvisningar, beslutade av Arkitektprogrammet, finns på programmets hemsida. Kursen kan påbörjas vid valfri tidpunkt.