Kursplan för

Digitala verktyg 6
Digital Tools 6

AADA25, 2 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att introducera digitala verktyg för visualisering och rendering, samt fördjupa färdigheterna i bildbehandling och presentation av arkitekturprojekt med hjälp av digitala verktyg.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen introducerar digitala verktyg för visualisering och rendering, samt tränar och fördjupar färdigheterna inom bildbehandling, bildframställning och layout genom föreläsningar och handledda övningar. Övningsexempel väljs för att vara relevanta för arkitekturpresentationer.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För betyget godkänt krävs godkända övningar, samt 80% närvaro på övningar och föreläsningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Mats Hultman, mats.hultman@arkitektur.lth.se