Kursplan för

Digitala verktyg 5
Digital Tools 5

AADA20, 2 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2012/13
Beslutad av: Utbildningsnämnd 3
Beslutsdatum: 2012-04-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur.
Obligatorisk för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att fördjupa kunskapen om och färdigheten i att hantera CAD, samt att introducera objektbaserad CAD och 3D-modellering med hjälp av CAD-verktyg. Vidare ska kursen introducera ICT (byggandets informations- och kommunikationsteknologi) inklusive BIM (Building information modeling).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen fördjupar kunskaperna i CAD och introducerar objektbaserad CAD och 3D-modellering i CAD genom föreläsningar och handledda övningar. Övningsexempel väljs för att vara relevanta för arkitekturpresentationer och för att stödja medvetenheten om projekteringens krav på arkitektarbetet.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: För betyget godkänt krävs godkända övningar, samt 80% närvaro på övningar och föreläsningar.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Mats Hultman, mats.hultman@arkitektur.lth.se