Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PRODUKTIONSPLANERING OCH LEDARROLLENYTHA55
Production Planning and the Role of Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Inget område, fördjupningsnivå: G1F. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: YTH202. Obligatorisk för: YL2. Kursansvarig: Nils-Bo Nilsson, nils-bo.nilsson@food.lth.se, YTH. Förutsatta förkunskaper: YTHA10, YTHA30, YTHA35. Prestationsbedömning: En muntlig rapport över det inom temat genomförda projektarbetet skall presenteras gruppvis. En skriftlig delrapport samt en skriftlig slutrapport över det inom temat genomförda projektarbetet skall utföras gruppvis. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.livsmedel.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till

att utifrån olika intressenters behov och krav

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Myndighetskontakter

Bygg- livsmedels- och arbetsmiljölagstiftning

Ergonomi, buller och belysning

Ritningsläsning med symboler, skalor m.m.

Planläggnings- och byggprocessen samt programutveckling (System och kapacitet, verksamhet, lokaler utrustning och personal)

Lean produktion, Miljöstyrning och Avfallshantering med återvinning

Det förädlade livsmedlets betydelse som dimensionerande faktor.

Produktionsplanlösning som förses med utrustning och inredning samt kontrollera att planlösningsförslaget innehåller alla krav i funktionsprogrammet.

Jämförelse mellan olika projekteringar.

Kravspecifikationer på utrustning och inredning

Olika produktionshanteringssystem

Mikrobiella kritiska punkter i produktionsplaneringen. Egenkontrollprogram

Efter introduktion genomförs produktionsplaneringen som grupparbete i mindre grupper.

Under projekttiden genomförs minst ett studiebesök.

Litteratur
Livsmedelslagstiftningen
Arbetsmiljölagstiftningen
Boverkets byggregler
Kommunala renhållningsregler
Bellgran, M: Produktionsutveckling: Utveckling och drift av produktionssystem. Studentlitteratur AB 2005. ISBN: 9144033605
Bergenståhl - Perborg: Kompendium i Industriell anläggningsteknik, LTH, Lund 2005. Bohgard, Mats (2005) Arbete - Människa - Teknik. Sverige Prevent

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Produktionsplanering och ledarrollen.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0209. Benämning: Rapporter över det inom temat genomförda projektarbetet.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande under projektarbetet, godkänd rapport samt muntlig presentation av projektet. Projektet utföres i grupp men alla i gruppen ska kunna redogöra för och förklara innehållet i rapporten. Under kursen anordnade gästföreläsningar, studiebesök och seminarier är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra en uppgift med motsvarande innehåll.