Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
STRÖMNINGSLÄRAVVR120
Fluid Mechanics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VVR145 och VVR150. Obligatorisk för: W3. Kursansvarig: Ronny Berndtsson, ronny.berndtsson@tvrl.lth.se, Teknisk vattenresurslära. Förutsatta förkunskaper: FMAA05, FMA430 FHL055, FAFA20, VVR111. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske enskilt genom två delprov alternativt skriftlig tentamen. Omtentamen kan komma att ges som muntlig tentamen vid mindre än fem anmälda tentander. Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i strömningslära med tillämpningar på problem inom vattenbyggnad och vattenförsörjning under utnyttjande av kunskapsgrunden i en- respektive flerdimensionell analys samt mekanik, fysik och hydrologi (urban hydrologi, avrinning)

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Vätskors egenskaper (spec. vatten): densitet, viskositet, ytspänning m.m. Hydrostatik: samband tryck/densitet/nivå, tryckkrafter. Grundläggande begrepp: stationär och icke-stationär strömning, strömlinjer, laminär/turbulent strömning m.m. Grundläggande ekvationer: kontinuitetsekvationen, energiekvationen, rörelsemängdslagen. Strömning kring kroppar. Tillämpningar: rörströmning, pumpar, kanaler och vattendrag. Mätmetoder: tryck, hastighet, flöde.

Litteratur
Hamill L., Understanding hydraulics, 2nd ed., Palgrave, 2001.
J. Malm and Larsson R., Hydraulics examples, Dept. of Water Resources Engineering, Lund University.
Visst kompletterande material.