Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
VÄGBYGGNADSTEKNIKVVBN10
Pavement Design and Construction

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTVF15. Obligatorisk för: IBYV2. Valfri för: V4at, V4bf, V4tv. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se och Andraes Persson, Andraes.Persson@tft.lth.se, Trafik och väg. Förkunskapskrav: VVBF20 Vägbyggnad eller VVBF25 Vägkonstruktion och produktionsplanering. Förutsatta förkunskaper: VTVF10 Utformning av vägar och järnvägar och VGTF05 Geoteknik. Prestationsbedömning: För godkänt betyg på kursen krävs godkända inlämningar av två projektuppgifter, en hemuppgift samt muntlig och skriftlig redovisning av en fördjupningsrapport. Övrigt: Kursen ges i Lund. I kursen ingår inslag av ingenjörsfärdigheter i form av skriftlig och muntlig redovisning av en fördjupningsrapport inom ett för vägbyggnad relevant ämne. I kursen kan även ingå ”Säkerhet på väg” som arrangeras av Trafikverket. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om hur en vägkonstruktion ska dimensioneras med hjälp av tillgängliga analytiska empiriska metoder och sedan byggas för att få en optimal konstruktion under hela dess livslängd.

Tyngdpunkten i kursen läggs på fyra ämnesområden; analytisk dimensioneringen av överbyggnader, materialegenskaper hos bundna och obundna vägbyggnadsmaterial, upphandlingsformer samt produktionsprocessen för vägobjekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Självständigt söka upp och utvärdera relevant information för en inkrementell dimensionering av vägkonstruktioner

Innehåll

Litteratur
Kompendium i vägbyggnad 2010
Huang H., Pavement analysis and design,, ISBN0-13-142473-4, Pearson Prentice Hall, 2004, USA
Ullditz, P.,Modeling Flexible Pavement Response, 1998, ISBN87-502-0805-5, Plyteknisk Forlag, 1998,Lyngby, Danmark
Föreläsningsanteckningar