Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
PROJEKTKURS INFRASTRUKTURVVBN01
Project Course Infrastructure

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: V5tv. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.parhamifar@tft.lth.se, Trafik och väg. Förkunskapskrav: VVBF20 Vägbyggnad eller VVBF25 Vägkonstruktion samt produktionsplanering, VGTF05 Geoteknik eller VGMF10 Geodetisk mätningsteknik. Förutsatta förkunskaper: VTVF10 Utformning av vägar och järnvägar, VVBN05 Drift och underhåll av vägar, VVBN10 Vägbyggnadsteknik, VBEN15 Byggledning samt VGTF01 Grundläggningsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Kursen examineras genom skriftlig och muntlig beskrivning av projektet samt en individuell skriftlig hemuppgift. Examinationen av projektuppgiften sker gruppvis. Projektarbetet utgör 80 procent av betyget medan hemuppgiften utgör de resterande 20 procenten. Obligatorisk fältövning och studiebesök i 2 dagar. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är studera ett konkret anläggningsprojekt hela vägen från planering, projektledning och förvaltning där kursdeltagarna med olika bakgrund och kompetens skall jobba i grupper för att tillsammans lösa olika problem. Efter genomgången av kursen skall kursdeltagarna känna sig förtrogna med planering, genomförande och förvaltning av stora anläggningsprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
· Ett kursbibliotek med utvalda litteratur kommer att stå till studenternas förfogande under övningar och projektarbete
· Föreläsningsanteckningar
· Rekommenderade normer kommer att vara tillgängliga till projektarbetet
· Valda delar ur HMK Bygg & Anläggning