Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
SAMHÄLLSEKONOMIVVBF10
Economics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VVB061. Alternativobligatorisk för: V3. Kursansvarig: Lena Hiselius, Lena.Hiselius@tft.lth.se och Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Trafik och väg. Prestationsbedömning: Examinationen sker både individuellt och inom grupp. Gruppexaminationen är baserad på prestationer i PBL grupper i form av deltagande i diskussioner och redovisningar samt närvaro. Individuell examination sker genom tentamen, räkneövningar samt rapportskrivning. För godkänd i kursen erfordras närvaro på PBL-mötena plus aktivt deltagande i diskussioner och redovisningar, godkända övningar och rapporter samt godkänt på tentamen. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
I kursen förmedlas kunskaper i samhällsekonomiska teorier och modeller. I den grundläggande samhällsekonomiska teorin läggs stor vikt vid mekanismerna bakom prisbildning, reglerade marknader och externa effekter så som miljöeffekter. Kunskaperna ger en förståelse för hur samhällsekonomin fungerar i stort men ger även kunskap kring olika utvärderingsmetoder som kan användas för att hitta de mest lönsamma investeringarna. Även hur ett investeringsprojekt finansieras och genomförs har ekonomisk betydelse varför olika finansieringslösningar och entreprenadformer gås igenom.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen är indelad i fyra huvudblock.

Basen för den första delen utgörs av ekonomiska teorier och modeller. Studenten får lära sig:

hur olika marknader fungerar, t.ex. monopol, planekonomi, marknadsekonomi, blandekonomi; hur priset sätts på olika marknader; hur priskänsligheten varierar och hur detta påverkar våra ekonomiska styrmedel; hur utbud och efterfrågan bestäms; varför vissa marknader är reglerade; vad externa effekter är och hur vi kan påverka dem.

I det andra blocket innehåller olika prioriterings- och utvärderingsmetoder och i detta block gås även igenom hur effekter av en åtgärd/investering kan värderas med hjälp av ett antal värderingsmetoder. Exempel på praktisk tillämpning av olika utvärderingar hämtas ifrån olika områden så som miljöområdet, transportområdet, hälso- och sjukvården samt industrin.

Det tredje blocket fokuseras på den samhällsekonomiska kalkylen (cost-benefit analyser). Här gås igenom hur en samhällsekonomisk kalkyl görs och tillämpas. Andra punkter som gås igenom är t.ex. vad diskontering av negativa miljöeffekter innebär för framtida generationer, fördelar/nackdelar med den samhällekonomiska kalkylen.

I det avslutande blocket innehåller en genomgång av olika finansieringslösningar. Här diskuteras även innebörden av olika entreprenadformer och vilken riskfördelning de innebär. Entreprenadformerna och finansieringsmodellerna kopplas till innebörden av funktioner och hur de mätas och användas i avtal.

Litteratur
Vår ekonomi, K. Ekelund, 2002
Samhällsekonomisk analys, Lars Hultkrantz och Jan-Eric Nilsson. 2004
Räkna på lönsamheten. Ekonomistyrningsverket 2005:13
Beräkningshandledning, Banverket 2007.
Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 4. SIKA rapport 2008:3
ABC i CBA, SIKA 2008:9
Stencilmaterial med utdrag ur rapporter och utredningar