Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
DRIFT OCH UNDERHÅLL AV JÄRNVÄGSANLÄGGNINGARVTVF70
Maintenance of Railway Constructions

Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTVF25. Obligatorisk för: IBYI3. Kursansvarig: Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se och Ragnar Hedström, Järnvägsskolan, ragnar.hedstrom@trafikverket.se, Trafik och väg. Förutsatta förkunskaper: VTVA35, VTVF35, VTVF45. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Övrigt: Kursen ges vid Campus Helsingborg. Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna ska ha förståelse för järnvägsunderhållets betydelse för driftssäkerhet och kostnad.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen ingår följande moment:

Litteratur
Kurspärmar, Järnvägsskolan
Perfect Track, Pelle Corshammar