Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
VÄG- OCH JÄRNVÄGSTEKNIKVTVA45
Road and Railway Engineering

Antal högskolepoäng: 7. Betygsskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: AAK630, VTVA20 och VVB620. Obligatorisk för: IBYI1, IBYV1. Kursansvarig: Andreas Persson, Andreas.Persson@tft.lth.se och Ebrahim Parhamifar, Ebrahim.Parhamifar@tft.lth.se, Trafik och väg. Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av övningsuppgifter samt godkänd afu. Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning.

Syfte
Kursen avser ge grundläggande kunskaper om vägar och järnvägar med tillhörande tekniska system och dess funktion under hela dess livslängd, d.v.s. sambanden mellan olika faser i processen planering, projektering, byggande, drift och underhåll samt om GIS-användning som stöd i planeringsprocessen.

Kursens afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment inom järnvägs- och väg/trafikområdena.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Kursens afu-del består under termin 2 av praktik eller studiebesök inom ett för inriktningen lämpligt produktionsområde.

Litteratur
Kompendium i Vägbyggnad, LTH 2010.
Kompendium i Järnvägsteknik, Banskolan 2003.
Kompendium i GIS, LU 2004.