Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
HÅLLBART BYGGANDEVTVA05
Sustainable Construction

Antal högskolepoäng: 12. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTT090 och VTT091. Obligatorisk för: L1. Kursansvarig: Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se och Elisabeth Kjellsson, Elisabeth.Kjellsson@byggtek.lth.se, Miljö- och energisystem. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen i de båda delarna husbyggnadsteknik och miljökunskap. Godkända projektuppgifter, som ska presenteras muntligt och skriftligt. Deltagande i studiebesök. Betyget grundar sig på resultatet på tentamina. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Husbyggnadsteknik: grundläggande kunskaper om byggnadsteknik och installationsteknik med beaktande av ett energieffektivt, fuktsäkert och sunt byggande.

Miljökunskap: grundläggande naturvetenskaplig kunskap om viktiga miljöproblem. De studerande skall även få en orientering om hur miljöproblemen definieras och behandlas i samhället.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen är uppdelad i två delar.

Husbyggnad: Grundläggande byggnadsfysik samt byggnads- och installationsteknik samt de vanligaste byggnadsdelarnas konstruktion belyses. Speciell vikt läggs vid energieffektiviserande åtgärder, fuktsäkerhet, skador samt inneklimat. Projektuppgiften behandlar exploatering av ett markområde, där lämpliga hustyper och konstruktioner ska föreslås med hänsyn till markbeskaffenhet, energiförbrukning, materialval, fuktsäkerhet och livscykelanalys.

Miljökunskap: Viktiga miljöproblem med anknytning till de nationella miljömålen och deras betydelse inom olika samhällssektorer såsom areella näringar, energiförsörjningen, transportsystem, avfallsbehandling. Samhällets och företagens miljöarbete behandlas och relateras till verktyg/metoder bland annat med förankring i lagstiftningen. Projektuppgiften behandlar ett byggprojekt, där analysen skall omfatta miljökonsekvenserna såväl i byggnads- som i driftsskedet.

Litteratur
Brandt, Nils; Gröndahl, Fredrik, Miljöeffekter. Kompendium i miljöskydd, del 4,
Sandin, Kenneth: Praktisk husbyggnadsteknik, senaste upplagan
Industriellt Miljöskydd KTH, Stockholm, senaste upplagan.
Dessutom inggår några rapporter från myndigheter och företag
Installationsteknik för fastighetsmäklare, Warfvinge
Introduktion till byggnadsfysiken, Gaffner
Energismarta småhus, Holger Gross, Villaägarnas Riksförbund.
"IsoverBoken" Saint-Gobin Isover AB.
Svenska Språknämnden: Svenska skrivregler. Liber 2000.
Strömquist Siv Skrivboken. Gleerups 2002.
Föreläsningsanteckningar tillkommer.
Referenslitteratur: Ett kursbibliotek står till studenternas förfogande.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Miljökunskap.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Examinationen omfattar de delar av kursen som behandlar miljö- och hållbarhetsaspekter vid byggande och exploatering för byggande och anläggning.

Kod: 0211. Benämning: Husbyggnadsteknik.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig examen. Delmomentet omfattar: Examinationen innefattar en skriftlig tentamen med ett antal frågor på innehållet i kurslitteraturen.

Kod: 0311. Benämning: Projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig projektrapport och godkänd muntlig redovisning.