Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
KOLLEKTIVTRAFIKVTTN10
Public Transport

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: IBYV3, V4tv. Kursansvarig: Anders Wretstrand, anders.wretstrand@tft.lth.se och Stina Johansson, stina.johansson@tft.lth.se, Trafik och väg. Förutsatta förkunskaper: VTTF10 Trafikens effekter: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö. Prestationsbedömning: Betyget sammanvägs av inlämnade övningsuppgifter (gruppvis) och skriftlig tentamen i tentamensperiod. Bedömning sker med undervisningsmålen som utgångspunkt. Övrigt: Föreläsningar, planeringsövningar under handledd och egen tid samt studiebesök. Kursen ges i Lund. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Kursen vänder sig till dig som vill lära mer om kollektivtrafik i alla dess former. Kursen ska ge kunskap om kollektivtrafik och kollektivtrafikplanering, dess förutsättningar och roll i samhället från lokal till interregional nivå. Sambandet mellan kollektivtrafikplanering och bebyggelseplanering betonas. Kollektivtrafikens väsentliga roll i ett hållbart samhälle studeras och kopplas mot de transportpolitiska målen. I kursen ingår kunskap om kollektivtrafikens företagsekonomiska förutsättningar och samhällsekonomiska effekter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Grundläggande om kollektivtrafikens förutsättningar.

Planering av kollektivtrafik på lokal och regional nivå

Storstadens kollektivtrafik

Information och marknadsföring inom kollektivtrafiken

Framtida kollektivtrafik

Litteratur
Hydén et al. (2008) Trafiken i den hållbara staden, Studentlitteratur
Norheim, B., Ruud, A. (2007). Kollektivtransport. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Statens vegvesen.
Vägverket (2008) Effektsamband för vägtransportsystemet Kollektivtrafik - Effektkatalog, Publikation 2008:10
Ett kursbibliotek med övrig litteratur står till studenternas förfogande.