Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TRANSPORTMANAGEMENTVTTN05
Transport Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: V5tv. Kursansvarig: Lena Hisélius, lena.hiselius@tft.lth.se och Anders Wretstrand, anders.wretstrand@tft.lth.se, Trafik och väg. Förkunskapskrav: VTTF01 Trafikteknik eller VTVA40 Transport och samhälle,. Förutsatta förkunskaper: VTTF05 Trafikteknisk teori och VTTF10 Trafikens effekter. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: För godkänt krävs godkänd slutredovisning, aktivt deltagande i grupparbetet, aktivt deltagande i den muntliga presentationen. Betygsnivån bestäms av inlämnad slutredovisning, projektrapporter samt en muntlig presentation. Övrigt: . Kursen ges i LundKursen kan komma att ställas in vid mindre än 10 anmälda. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i hur samhällets transporter kan påverkas genom andra åtgärder än rent infrastrukturmässiga. Kursen skall ge förståelse för hur olika åtgärder kan påverka transportefterfrågan. Tyngdpunkten ligger på identifiering och förståelse för olika lösningar samt en analys av dess potential för en överflyttning till hållbara transportmedel. I kursen betonas behovet och vikten av ett helhetstänkande i transportsystemet – både gällande gods- och persontransporter. Kursen skall stimulera till tvärdisciplinärt samarbete och ge förståelse för samspelet mellan olika planeringsnivåer, sektorer och aktörer.

Kursens syfte är att ge kursdeltagarna en insikt och förståelse för hur dagens transportutveckling kan påverkas med hjälp av olika åtgärder. Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna känna sig förtrogna med olika åtgärder och den samhällsdebatt som förs kring transportpåverkan samt att självständigt kunna genomföra enklare bedömningar av överflyttningspotentialer. I kursen ingår ett antal seminarietillfällen då studenterna tränas i att praktiskt analysera problem och åtgärder på nationell och lokal nivå. Information hämtas ifrån utredningar och databaser över olika åtgärder som kan genomföras. I examinationsuppgiften ska studenterna författa en rapport om hur en utvald stad kan jobba med hållbara transporter. I rapporten ska förslag på olika åtgärder för såväl gods- som persontrafik diskuteras samt deras potential, acceptans och hinder.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen är indelad i fyra olika block som succesivt bygger på varandra. I det första blocket ges en bild av hållbarhetsproblemet som innefattar såväl miljöaspekter som andra sociala och ekonomiska aspekter. I samma block behandlas även olika aktörer i samhället med inflytande och påverkan över olika transportslags transportvolymer. Exempel på aktörer som diskuteras är myndigheter på nationell, regional och lokal nivå, intresseorganisationer för person och gods samt transportföretag för person och gods. Public choice teorier diskuteras för att ge studenterna en bild av olika aktörers incitament till att ta beslut. Detta block avslutas med en bild över dagens transportflöden och hur dess infrastruktur finansieras.

I nästa block gås olika policys och åtgärder igenom för hållbara gods- och persontransporter. En mängd olika typer av åtgärder på olika nivåer diskuteras så som åtgärder på övergripande nivå (policys, strategier, ekonomiska styrmedel, planeringsåtgärder och sustainable supply chains) samt åtgärder på operationell nivå (ITS, mobility management, parkeringsstrategier, “Green corridors”, framkomlighetsåtgärder och ”restricted access” i tätorter). I anknytning till varje diskuterad åtgärd eller policy tas påverkan på olika aktörer och samhällssektorer upp.

Det tredje blocket innehåller olika typer av information kring åtgärdernas potentialer för förändrad transportefterfrågan (person och gods) samt beräkningsexempel. Områden som behandlas är t.ex. olika faktorers inverkan på transportefterfrågan och transportmedelsval (delar av 4-stegsmodellen), beräkning av förändrad transportefterfrågan och transportmedelsval bl.a. baserat på elasticitetsberäkningar samt beräkningar av förändrat CO2-utsläpp. Här diskuteras också framtida beräkningsunderlag med avseende på bränsleförbrukning och alternativa bränslen.

I det avslutande blocket diskuteras styrningsprinciper, målkonflikter och acceptans. Konflikter som diskuteras är t.ex. konflikten mellan hållbarhet och tillväxt, Public choice (röstmaximering och kortsiktighet) samt individers acceptans för olika åtgärder (stated - revealed).

Litteratur
Hydén et al. (2008) Trafiken i den hållbara staden, Studentlitteratur
Ett kursbibliotek med baslitteratur (TRAST, nationella och internationella rapporter och vetenskapliga artiklar, Effektsamband, mm.) står till studenternas förfogande under salstimmarna samt via det elektroniska kursbiblioteket. Vidare kommer en lista på kompletterande litteratur (relevanta SOU, aktuella policy- och måldokument etc.) att delas ut vid kursstart. Utöver detta förutsätts studenterna självständigt söka efter information via LU:s bibliotek och Internet.