Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TRAFIKPROJEKT I TÄTORTVTTN01
Urban Traffic and Road Project

Antal högskolepoäng: 15. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTT151. Valfri för: V5tv. Kursansvarig: Andras Varhelyi, Andras.Varhelyi@tft.lth.se och Zsuzsanna Toth-Szabo, Zsuzsanna.Toth-Szabo@tft.lth.se, Trafik och väg. Förkunskapskrav: VTTF05 Trafikteknisk teori. Förutsatta förkunskaper: VTTF10 Trafikens effekter eller VTVF10 Utformning av vägar och järnvägar eller ASBF20 Stadsplanering. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningar, Godkänt projektarbete. Betyget bestäms av inlämnad slutredovisning i form av en projektrapport samt en muntlig presentation med poster. För att bli godkänd på kursen måste alla moment vara godkända. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Projektarbete under handledd och egen tid, föreläsningar och workshop som inspiration och stöd, studiebesök datainsamling i fält. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att träna kursdeltagarna i att självständigt syntetisera kunskaperna förvärvade under de tidigare genomgångna fördjupningskurserna inom inriktningen väg och/eller trafik och tillämpa dessa i praktisk planering. Syftet är också att ge en introduktion till trafiksimulering, både beträffande de bakomliggande teorierna och hur man praktiskt tillämpar dem för att skapa en modell som är anpassad efter aktuella behov.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Studenterna skall, i grupp, genomföra ett trafikplanerings- och utformningsprojekt i en komplex stadsförnyelsemiljö. Grupperna i möjligaste mån skall bestå av både trafikplanerare och vägbyggare, högst tre studenter i varje grupp. Projektet omfattar sex huvudmoment (Nulägesbeskrivning, Målformulering, Probleminventering, Lösningsförslag, Effektbedömning, Utvärderingsplan). I kursen ingår fältarbete (inventering av planeringsområdet), studiebesök på stadsbyggnadskontoret, studieresa samt workshops/genomgångar. Samtliga dessa är obligatoriska. Varje moment innehåller inslag av teori, vanligen föreläsning; gemensam genomgång under ledning av övningsassistent samt eget arbete med assistent närvarande/tillgänglig.

Trafiksimuleringsdelen innefattar en introduktion, och teoretisk bakgrund, till olika typer av modeller (angreppssätt, principer, tillämpningsområden). Den större delen av fokus ligger på modeller för mikroskopisk nivå. Kursen tar även upp vanliga tillämpningar, väsentliga skillnader mellan olika teorier och begränsningar hos olika modeller såväl som hantering av stokasticitet och osäkerhet i simuleringsmodellerna. Studenterna tillägnar sig alla delarna genom ett trafiksimuleringsprojekt där de förbereder en körning i ett av de mest använda programmen (Vissim). Projektet inkluderar insamling och bearbetning av data, kodning av olika korsningstyper i Vissim, kalibrering, validering, analys av utdata, jämförelse av olika alternativ samt presentation av resultat.

Undervisningen genomförs i flera olika former (föreläsningar, övningar, datorlaborationer och fältstudier). Examination i form av muntlig och skriftlig presentation.

Litteratur
Elvik, R., Vaa, T. (2004) The Handbook of Road Safety Measures. Elsevier.
Hydén, C. ed. (2008) Trafiken i den hållbara staden. Studentlitteratur, Malmö, Sweden.
Valda delar av VGU, TRAST, Effektkatalog samt ATB Väg.
Ett kursbibliotek står till studenternas förfogande.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.

Kod: 0211. Benämning: Trafiksimulering.
Antal Högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.