Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TRAFIKENS EFFEKTER: TILLGÄNGLIGHET, FRAMKOMLIGHET, SÄKERHET OCH MILJÖVTTF10
Effects of Traffic: Accessibility, Level of Service, Safety and Environment

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ??2154 och VTT141. Obligatorisk för: IBYV2. Valfri för: V4tv. Kursansvarig: Åse Svensson, Ase.Svensson@tft.lth.se och Zsuzsanna Toth-Szabo, Zsuzsanna.Toth-Szabo@tft.lth.se, Trafik och väg. Förutsatta förkunskaper: VTTF05 Trafikteknisk teori. Prestationsbedömning: För godkänt krävs godkända övningsuppgifter, godkänt projektarbete samt närvaro vid obligatoriska moment. Betyget bestäms av projektarbetet i form av en projektrapport samt en muntlig presentation. Bedömning sker med undervisningsmålen som utgångspunkt. Övrigt: Kursen bygger på VTTF05 där man fått de teoretiska grunderna inom trafikteknik. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att kursdeltagarna fördjupar och tillämpar kunskapen om trafikens effekter på miljö, trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Kursdeltagarna ges verktyg för beräkning och analys av trafikens effekter samt möjlighet att tillämpa detta på ett konkret fall i befintlig trafikmiljö. Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna känna sig förtrogna med olika åtgärder på övergripande och lokal nivå samt deras förväntade effekter. Kursdeltagarna ska även äga en systemsyn gällande samverkande respektive konflikterande intressen i arbetet mot ett hållbart transportsystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen är baserad på fyra teman enligt de trafiktekniska grundkriterierna: Tillgänglighet, Framkomlighet, Säkerhet och Miljö.

Varje tema pågår under 1 till 2 veckor och innehåller föreläsningar och övningar samt tillämpning av temats innehåll på det egna projektet. Projektet är ett avsnitt i en befintlig trafikmiljö. Varje tema avslutas med ett längre seminarium där resultaten diskuteras. Projektarbetet redovisas i form av en skriftlig rapport och presenteras i slutet av kursen även muntligt.

Litteratur
Elvik, R., Erke, A., Vaa, T., Borger, A.. (1997) Trafikksikkerhetshåndboken, TØI, Oslo, Norge
Hydén, C. red. (2008) Trafiken i den hållbara staden, Studentlitteratur, Lund
Marshall, S (2005) Streets and Patterns. London: Spon Press.
Ortuzar, J.D., and Willumsen, L.G. (2001), Modelling Transport, 3rd ed., Wiley, Chichester.
TRB (1992) Traffic Flow Theory (www.tfhrc.gov/its/tft/tft.htm)
Vägverket, TRAST ’Trafik för en attraktiv stad’ (www20.vv.se/vag_traf/vgu-trast/trast)
Ett kursbibliotek med baslitteratur står till kursdeltagarnas förfogande under salstimmarna. Utöver detta kommer en lista med relevant litteratur att tillhandahållas, varav det mesta antingen kan laddas ner eller lånas på Studentcentrum.