Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
GRUNDVATTENMODELLERING OCH FÖRORENINGSTRANSPORTVTGN05
Groundwater Modelling and Contaminant Transport

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VTG070. Obligatorisk för: MWLU1. Valfri för: V4vr, W4vr. Kursansvarig: Universitetslektor Gerhard Barmen, Gerhard.Barmen@tg.lth.se, Teknisk geologi. Förkunskapskrav: VTG021 Grundvattenteknik eller aktivt deltagande i denna kurs (detta innebär minst 80% närvaro vid övningarna i kursen). Prestationsbedömning: Två mindre och två större obligatoriska projektuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning. För godkända projektuppgifter krävs att de uppfyller ställda minimikrav vad avser såväl utformning och presentation som innehåll och bearbetning, hantering och värdering av information relaterad till hydrogeologi, hydrogeokemi, grundvattenmodellering och föroreningstransport. Prestationerna på projektuppgifterna viktas i förhållande till deras omfattning vid sättande av slutbetyg. Hemsida: http://www.tg.lth.se/grundutbildning/kurser.

Syfte
Kursen syftar till att tillämpa och fördjupa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom det breda fältet hydrogeologi som stöd för att hantera komplexa vattenförsörjnings-, avfallshanterings- och andra samhällsbyggnadsfrågor på ett sätt som beaktar människors behov och övergripande mål för utveckling av ett hållbart samhälle. Grundvattenmodellering och föroreningstransport utgör en av huvudkurserna vid en avslutande specialisering och masterutbildning inom vattenresurshantering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Hydrogeologi. Grundvattnets uppträdande och rörelse i olika akviferstyper. Flöden och flödesstyrande egenskaper. Grundvattnets kvalitet. Kemiska jämvikter i grundvattnet. Förorening av grundvatten och föroreningstransport. Kvalitetsproblemområden, grundvattenförsurning.

Två mindre och två större obligatoriska tillämpningsuppgifter/projektuppgifter efterliknande kvalificerade konsultuppdrag. Inom uppgifterna får teknologerna använda sina teoretiska och praktiska kunskaper på komplexa grundvattenproblem där grundvattenkvalitet, föroreningstransport och föroreningsrisk är huvudtema. Med hjälp av modellerings- och simuleringsverktygen MODFLOW, MODPATH och MT3DMS inom GMS och PHREEQC får de modellera och beskriva exempelvis natureffekter av förändrade grundvattenuttag i kommunala vattentäkter, grundvattenavsänkningar i samband med anläggningsarbeten, grundvattenkemiska effekter av läckage från gruvavfallsupplag och infiltration av nederbörd med lågt pH. Arbetet sker i små grupper med täta möjligheter till lärarkonsultation. Skriftlig och muntlig redovisning samt diskussion vid presentationsseminarier.

Litteratur
Fetter, C W: Applied Hydrogeology, Fourth edition. Prentice Hall 2001. ISBN: 0130882399 eller 0131226878.
Svensson, C: Kompendium i Groundwater chemistry. Teknisk geologi LTH 2010.
Uppdragsbeskrivningar för projektuppgifter. Utdrag ur böcker och särtryck.