Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
TEKNISK GEOLOGIVTGA05
Engineering Geology

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTG040, VTGA01 och VTGF05. Obligatorisk för: W1. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Conny Svensson, conny.svensson@tg.lth.se, Teknisk geologi. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska exkursioner. Övrigt: I timplanen har exkursionstimmar upptagits som laborationstimmar. Hemsida: http://www.tg.lth.se/grundutbildning/kurser.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Föreläsningar
Mineral, bergarter och jordarters bildningssätt, uppträdande och egenskaper. Strukturell uppbyggnad av de lösa jordlagren och berggrundens strukturella uppbyggnad.

Sambandet mellan landskapsformer - bildningssätt - materialsammansättning.

Grundvattnets bildning, uppträdande, rörelse och sammansättning som funktion av geomiljön. Fältundersökningsmetodik. Geomaterialens roll i samhällsbyggandet. Geologi i byggprocessen.

Sambandet geologi - ekologi där bl.a. mera mineralkemi, vittringsprocesser, jordmånsbildning, postglacial geologisk utveckling och paleoekologi behandlas. Sambandet understryks ytterligare då kursen i Terrester Ekologi genomförs parallellt i tiden.

Övningar
Mineral-, bergarts- och jordartsövningar, vilka utförs som självständiga övningar med viss lärartillgång i en semipermanent samling i geolaboratoriets korridor under hela läsperioden. Geologisk kartövning. Grundvattenövning.

Exkursioner
1. Geologisk resa i Skåne i syfte att demonstrera olika geologiska bildningars uppbyggnad, sammansättning och nyttjande.

2. Geologisk - ekologisk resa i Skåne, i samarbete med parallellkursen i Terrester Ekologi, i syfte att demonstrera sambandet geologiska förutsättningar och terrester ekologi.

Litteratur
Svensson, C. Kompendium i Teknisk Geologi. KFS 2010.
Som stöd till kurslitteraturen finns en geologisk exkursion ”Conny Svenssons
ingenjörsgeologiska exkursion” tillgänglig på Internet.
Svensson, C. Geologi och ekologi - några synpunkter. Teknisk Geologi, LTH 2010.