Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
AKUSTIKVTAF05
Acoustics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: VTA016 och VTA060. Valfri för: V4hb, V5ko. Kursansvarig: Dephline Bard, delphine.bard@acoustics.lth.se, Byggnadsmekanik. Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys och FMA430 Flerdimensionell analys och VTAF01 Ljud i byggnad och samhälle. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen, godkänd projektuppgift, samt godkända laborationsrapporter. Hemsida: http://www.akustik.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge kunskap om ljudutbredning i olika media.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Olika vågtyper och deras egenskaper. Longitudinalvåg, transversalvåg och böjvåg. Vågutbredning i balkar och plattor. Vågutbredning, transmission och reflektion i och mellan olika media. Dämpningsmekanismer och deras matematiska beskrivning. Plattor med dämpskikt. Impedansbegreppet. Inimpedans i balkar och plattor. Transmission av strukturburet ljud. Periodiska strukturer. Buller i ventilationsanläggningar. Statistisk Energi Analys. Ljudutstrålning från strukturer. Elementära ljudutstrålare. Akustik i volymer. Kursen innehåller en större projektuppgift där flera av dessa aspekter ska behandlas.

Laborationer
De två kursalternativen innehåller vardera tre laborationer á 4 timmar beroende på vilket program/specialisering man läser:

E,F,Pi,V:Konstruktion

- Introduktion till ljudutbredning

- Impedansmätning

- Ljudutbredning i fasta material

V: Husbyggnad:

- Efterklangstid och egenmoder inom rumsakustiken

- Ljudtransmission

- Stegljudsisolering

Projektuppgifter
De två kursalternativen innehåller var sin projektuppgift beroende på vilken specialisering man läser:

E,F,Pi,V:Konstruktion:

- Modellering av svängningar i balkar och plattor

V:Husbyggnad:

- Modellering av flank- och direkttransmission

Litteratur
Tillhandahålls av institutionen.
Föreläsningsanteckningar. Inlämningsuppgifter