Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
LJUD I BYGGNAD OCH SAMHÄLLEVTAF01
Sound in Building and Environment

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VTA070. Alternativobligatorisk för: V3. Kursansvarig: Kristian Stålne, kristian.stalne@byggmek.lth.se och Delphine Bard, delphine.bard@acoustics.lth.se, Byggnadsmekanik. Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys och FMA430 Flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen, godkänd projektuppgift som redovisas skriftligt och eventuellt muntligt, samt godkända laborationsrapporter. Kursen betygssätts sedan efter projektuppgiften och tentamensresultatet (3, 4 eller 5). Hemsida: http://www.akustik.lth.se/utbildning/kurser/.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande kunskaper om ljud och dess effekt på människan med tillämpning på bullerproblem som uppstår i byggnad och samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen inleds med en introduktion till akustiken och en genomgång av olika aspekter av ljud:

Därefter följer en genomgång av buller från trafik.

Sedan fördjupningar inom byggnadsakustiken.

Kursen innehåller också ett avsnitt om mätmetodik inom akustiken, vilket behandlas i två laborationer.

Kursen innehåller en av följande tre alternativa inlämningsuppgifter bestående av en fältmätning tillsammans med en modellering som redovisas med en skriftlig rapport, samt eventuellt en muntlig framställning.

Litteratur
Bard, D; Stålne, K – Kompendium i Akustik (2009)
Laborationshandledningar: ”Ljudisolering” och ”Absorption”
Föreläsningsanteckningar
Projektuppgifter