Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
MATERIALMEKANIKVSMA10
Mechanics of Materials

Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FME602 och VSMA05. Obligatorisk för: IBYI2, IBYV2. Kursansvarig: Universitetslektor Susanne Heyden, susanne.heyden@construction.lth.se, Byggnadskonstruktionslära. Prestationsbedömning: En obligatorisk inlämningsuppgift samt skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.bkl.lth.se/utbildning/kurser/.

Syfte
Kursen syftar till att ge en introduktion till materialmekanik tillämpad på enkla konstruktionstyper som är vanliga i byggnader och anläggningar.

Kursen är avsedd som en grundläggande allmänbildning för en högskoleingenjör samt att ge nödvändiga förkunskaper för att kunna gå vidare med studier i geoteknik och byggnadsmekanik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen inleds med en genomgång av begreppen kraft, moment, friläggning och jämvikt, med tillämpning på fackverk, samt introduktion av begreppen spänning och töjning:

Därefter fördjupas begreppen genom arbete med statiskt bestämda balkar:

Litteratur
Heyden, S., Dahlblom, O., Olsson, A., Sandberg, G. : Introduktion till strukturmekaniken. Studentlitteratur. Troligen ny upplaga 2011.