Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
GEOTEKNIKVGTF05
Soil Mechanics

Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VGT601 och VVBF05. Obligatorisk för: V3. Kursansvarig: Professor Per Johan Gustafsson, Per-Johan.Gustafsson@construction.lth.se, Byggnadsmekanik. Förutsatta förkunskaper: VTGA01 Teknisk geologi, VSMA05 Byggnadsmekanik. Prestationsbedömning: Examinationen innefattar obligatoriskt deltagande i en fältövning, en inlämningsuppgift (projektarbete) samt en skriftlig tentamen i slutet av kursen. Betyget baseras på poäng som erhålles från inlämningsuppgift och tentamen. Övrigt: Undervisningen sker genom föreläsningar inklusive gästföreläsningar, räkneövningar inklusive projektarbete samt fältmätningar. Hemsida: http://www.byggmek.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge introduktion till och baskunskaper i ämnet geoteknik. Efter genomförd kurs skall studenten ha grunder för analys och problemlösning inom området geoteknik.

Vidare är syftet att genom en projektuppgift som planeras att drivas i samverkan med kurser i vägbyggnad och geodetisk mätningsteknik förmedla förståelse för geoteknisk projekteringsarbete och dess koppling till andra delar av bygg- och anläggningsteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna förklara och använda grundläggande begrepp och samband inom ämnet geoteknik.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Tillämpa kunskaper i geoteknik i bygg- och anläggningsprojekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Förstå betydelsen av och kunna värdera en geoteknisk analys, projektering eller utredning.

Innehåll
Byggnadsgeologi. Jordmateriallära. Jordmekanik. Provningsmetoder i fält och laboratorium. Beräkning av spänningstillstånd. Brottkriterier och Mohrs cirkel. Beräkning av sättningar, bärförmåga, jordtryck och skredrisk.

Litteratur
Axelsson, Kennet: Introduktion till geotekniken, jämte byggnadsgeologin, jordmaterialläran och jordmekaniken. Uppsala universitet, Inst. för geovetenskaper, Byggteknik, 2010.
Övnings- och projekthandledningar samt formelsamling.