Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
GRUNDLÄGGNINGSTEKNIKVGTF01
Foundation Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VGT021. Valfri för: V4at, V4hb, V4ko. Kursansvarig: Universitetslektor Sven Agardh, Sven.Agardh@construction.lth.se och Professor Ola Dahlblom, Ola.Dahlblom@construction.lth.se, Byggnadsmekanik. Förutsatta förkunskaper: VSMA05 Byggnadsmekanik., VGTF05 Geoteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och konstruktionsuppgift. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.byggvetenskaper.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskaper i grundläggningsteknik och ge förmåga att utifrån resultat från en geotekniska undersökningar tillämpa kunskaperna på praktiskt förekommande geokonstruktioner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen behandlas följande områden: sättningsberäkning, olika metoder för jordförstärkning, grundläggning med plattor och pålar, statistiska metoder samt dimensionering av stödkonstruktioner. Datorövningar med en programvara avsedd för geotekniska problem ingår. I kursen genomförs en större konstruktionsövning där en geokonstruktion ska utföras med utgångspunkt från resultat från en geoteknisk undersökning. I arbetet ingår utformning och läsande av olika slags geotekniska handlingar.

Litteratur
Kompendium i grundläggningsteknik.
Utdrag ur aktuella handböcker.

Poängsatta delmoment

Kod: 0111. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Problemställningar av både teoretisk och tillämpad natur.

Kod: 0211. Benämning: Konstruktionsuppgift.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av konstruktionsuppgift. Delmomentet omfattar: Tillämpning av förvärvade kunskaper på praktiskt förekommande geokonstruktion.