Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
GEOLOGI OCH GEOTEKNIKVGTA01
Engineering Geology and Soil Mechanics

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VGT601. Obligatorisk för: IBYA2, IBYI2, IBYV2. Kursansvarig: Universitetslektor Sven Agardh, Sven.Agardh@construction.lth.se och Professor Ola Dahlblom, Ola.Dahlblom@construction.lth.se, Byggnadsmekanik. Förutsatta förkunskaper: FME602 Strukturmekanik eller VSMA10 Materialmekanik. Prestationsbedömning: Examinationen består av skriftlig tentamen. Övrigt: Undervisningsform: Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar. Vidare ingår studiebesök. Hemsida: http://www.byggvetenskaper.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge grundkunskaper inom geologi och geoteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Geologidelen ska ge studenten kunskap om vår planets uppkomst och geologiska utveckling, samt hur olika berg- och jordarter bildas och klassificeras. Geologidelen behandlar också grundvattens förekomst och användning.

I geoteknikdelen får studenten kunskaper om jordmateriallära (jordars uppbyggnad och sammansättning). Jordmekanik (brottkriterium, deformationsegenskaper, inverkan av porvatten). Geotekniska fält- och laboratorieprovmetoder. Geotekniska beräkningar (spänningar i jord, bärförmåga under platta, sättning, jordtryck, släntstabilitet).

Litteratur
Svensson, C. Kompendium i Teknisk Geologi. KFS 2010.
Sällfors, G: Geoteknik – Jordmateriallära och Jordmekanik samt Geoteknik – exempelsamling, Geologi och geoteknik, Chalmers 2001