Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
GEOMATIK, INTRODUKTIONVGM630
Introduction to Geomatics

Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VGMF15. Obligatorisk för: IBYA1, IBYI1, IBYV1. Kursansvarig: Lars Ollvik, Lars.Ollvik@tft.lth.se, Inst för teknik och samhälle. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt deltagande i fältövning. Fältövningarna genomförs vid LTH i Lund. Eventuella reskostnader bekostas av teknologen. Hemsida: http://www.tft.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder i geodetisk mätningsteknik, satellitgeodesi (GPS) och fotogrammetri samt tillämpningar på verklighetsnära problem. Kursen avser att skapa förståelse för sambanden mellan geodesi, kartprojektioner, satellitgeodesi, geodetisk mätningsteknik och fotogrammetri.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar geodesins grundbegrepp och definitioner, kartprojektioner, stommätning, transformationer, satellitpositionering(GPS), plan- och höjdmätning, felteori, och introduktion till fotogrammetri.

Bygg- och anläggningsmätningens speciella förutsättningar belyses.

Sambandet mellan lägesbestämningar baserade på satellitteknik och terrestert utförda lägesbestämningar belyses.

Litteratur
Kompendium i Geodetisk mätningsteknik AK