Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
RÄTTSEKONOMIVFTN15
Law and Economics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L5fe, L5fr. Kursansvarig: Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se och Åsa Hansson, asa.hansson@nek.lu.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFTF01 National- och företagsekonomi och VFTF05 Fastighetsvärdering. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projekt. Viss obligatorisk undervisning kommer att förekomma. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Syftet är att visa på hur ekonomiska krafter påverkat fastighetsrättens utformning, främst i Sverige, och att omvänt visa på vilka effekter fastighetsrättens utformning har på ekonomiska värden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna förklara centrala resultat inom rättsekonomisk forskning

kunna förklara hur marknadskrafter och lagstiftning samverkar

förstå och kunna förklara hur äganderätten och dess utformning påverkar människor

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna lösa givna problem med hjälp av rättsekonomisk metod

kunna utreda de ekonomiska konsekvenser av specifika fastighetsrättsliga regler

kunna analysera fastighetsrättens roll i samhällsekonomin

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna resonera runt förslag till förändringar och tillägg till fastighetsrättslig lagstiftning

kunna föreslå lämplig utformning av rättsregler gällande markens tillgänglighet och användning

Innehåll
Kursen analyserar främst följande fastighetsrättsliga områden

allemansrätt

det kommunala plan- och bygglovsmonopolet

lantmäteriets monopol på fastighetsbildning

samhällets registerföring av fastigheter

expropriation

minerallagstiftning

Metoden är rättsekonomisk. Rättsekonomiska teorier och modeller studeras i teorin och tillämpas på uppräknade problemkomplex.

Litteratur
Skogh, G. & J-E Lane, 2000, Äganderätt i Sverige: En lärobok i rättsekonomi, SNS Förlag, andra upplagen, 2000
Dahlman, C., Glader, M. & D. Reidhav, 2004, Rättsekonomi: En introduktion, Studentlitteratur, andra upplagen, 2004
Särskilt kurskompendium