Kursplan för läsåret 2011/2012
(Genererad 2011-08-31.)
URBAN EKONOMIVFTN10
Urban Economics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Huvudområde: Teknik. Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L5fe, L5fr. Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se, Fastighetsvetenskap. Förkunskapskrav: VFTF01 National- och företagsekonomi och VFTF05 Fastighetsvärdering. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projektarbete. Hemsida: http://www.lantm.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och metoder för att kunna analysera förutsättningarna och drivkrafterna för urban utveckling, d.v.s. tätorternas förändring. Kursen syftar särskilt till att studenten med hjälp av ekonomisk teori och metod ska kunna förstå och förklara anmärkningsvärda förändringar i urbana miljöer i Sverige.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna förklara de centrala resultaten från forskningen i Urban economics som behandlar hur städer uppstår och växer (eller krymper) drivna av marknadskrafterna i sampspel med statens reglering

kunna förklara teorierna i Den nya ekonomiska geografin med särskilt avseende på balansen mellan centraliserande och decentralisernade krafter

kunna förklara hur ekonomiska kluster bildas och hur de påverkar omgivande samhälle

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna tillämpa teorier och modeller utvecklade inom urban economics och den nya ekonomiska geografin på frågeställningar runt städers uppkomst och utveckling

kunna analysera faktiska, historiska exempel på urban utveckling med hjälp av ekonomisk teori och metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna resonera runt förutsättningarna för framgångsrik urban utveckling

kunna värdera faktiska förslag på stadsförnyelse med avseende på det mest sannolika utfallet av dem

Innehåll
Kursen kommer att behandla:

De ekonomiska krafterna bakom städers framväxt, utveckling och stagnation

Hur markvärden uppstår och stiger respektive sjunker

Hur markvärden i sin tur påverkar hur staden växer

Externa effekters betydelse för en effektiv markanvändning

Samhällets behov av ingrepp i den urbana marknadsekonomin och konsekvenserna av dessa

Drivkrafterna bakom och följderna av var bostäders lokaliseras

Fallstudier där teoribildningen prövas empiriskt på svenska urbana miljöer

Litteratur
Sullivan, A. Urban Economics, McGraw-Hill,
Kompletterande material